L’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per al tractament de les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web https://www.getalink.com (d’ara endavant SITI WEB):

 • La denominació social del responsable és AR MARKETING & MEDIA SLU amb L-716008-F i domicili social a Av. Sant Antoni, 67 Edf. Clau D’Or, Esc. 2 Anyos, Pis -6, Pta. 1, AD400 La Massana, Andorra.
 • Correu electrònic: info@getalink.com
 • L’activitat social realitzada des de la web és la venda d’articles patrocinats.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això, es manifesta per part del responsable el compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment del dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del lloc web, reflectint que no és necessari avaluació d’impacte ni delegat de protecció de dades.

Les presents polítiques són revisades amb cada canvi significatiu i com a mínim una vegada a l’any.

1.- QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, l’USUARI ha de saber que una dada de caràcter personal seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correu electrònic, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, amb la visita del lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

1.2. PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES

Per tractar les seves dades personals, s’aplicarà segons el compliment del que disposa la Llei 29/2021, de 28 d´octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP), i els reglaments que la desenvolupen:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament de forma clara i comprensible.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als que ja se t’ha informat prèviament a l’USUARI.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantenides durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, s’informarà del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2.- FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECOPILADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

2.1. FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s’informa que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer.

En definitiva les FINALITATS, que més endavant s’exposaran detalladament són les següents:

 • La venda d’articles patrocinats a través de la plataforma
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
 • L’enviament d’informació i prospecció comercial
 • El compliment de les corresponents obligacions de caire comptable, legal, fiscal i administratiu.
 • Analítica i publicitària amb la finalitat d’obtenir benefici econòmic

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat es realitza a través del procediment establert de doble opt in, amb correu de confirmació així com el check establert, per la qual cosa s’entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRES I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni tampoc cedirem a un tercer aquestes dades.

2.2. MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de catorze anys, podrà registrar-se a https://www.getalink.com sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguin menors de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertència: Si té menys de catorze anys i no ha obtingut el consentiment dels seus pares, no pot registrar-se a la web, per la qual cosa procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les seves dades sent requisit obligatori per poder subscriure’s a la pàgina web.

Com bé sap, pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

Estarem legitimats per tractar les seves dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil i comptable, per a la facturació i llevança de la comptabilitat.

Així mateix, gràcies a l’interès legítim podem tractar determinades dades relacionades amb la publicitat i/o l’ús de galetes quan no sigui possible a través del consentiment

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recopilades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

Des de la web es recullen dades de:

Clients: Les dades d’identificació que es deriven del mitjà de contacte emprat pel client i les que consten en els contractes acordats o les que es deriven de l’execució de la relació contractual: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, signatura, dades bancàries.

Usuaris web:

 • Les dades d’identificació que podem requerir en el formulari de contacte disposat (nom, cognoms, e-mail) i les que ens faciliti voluntàriament en el camp de text establert.
 • A més, en navegar ens facilita la seva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador utilitza, i fins i tot la durada de la seva visita.
 • Les que voluntàriament ens proporcioni al posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic indicat a la web, que podran ser d’identificació i aquelles altres que voluntàriament se’ns facilitin com a arxius (documents, contractes o altres).
 • La imatge, nom i cognoms si publiquem una recomanació seva dels nostres serveis, previ el seu consentiment.

Proveïdors: Les dades d’identificació que es deriven del mitjà de contacte emprat pel proveïdor i les que consten en els contractes acordats o les que deriven de l’execució de la relació contractual. Normalment: nom i cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, signatura.

Xarxes Socials:

 • Les dades d’identificació que requerim en el formulari de contacte disposat (nom, cognoms, e-mail).
 • A més, en rebre les comunicacions obtenim la seva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador utilitza i variables anàlogues.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-les.

Òbviament, l’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que remeti a l’empresa, eximint-la de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades, havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

Li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de AR MARKETING & MEDIA SLU i tractades per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriu.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic, de productes i serveis de AR MARKETING & MEDIA SLU.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”.

4.- MESURES DE SEGURETAT.

AR MARKETING & MEDIA SLU li informa que es tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això d’acord amb el previst en l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Així mateix, se li informa que s’han establert mesures addicionals per tal de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com pot comprovar, la web disposa de certificat SSL, garantint d’aquesta manera una vegada més la seguretat de les seves dades.

5.- EXERCICI DE DRETS.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de https://www.getalink.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat d’exercir gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al seu compte d’usuari directament i modificar les seves dades o esborrar el seu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessiti emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat, en aquest cas, vostè, podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a AR MARKETING & MEDIA SLU amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:

AR MARKETING & MEDIA SLU, Av. Sant Antoni, 67 Edf. Clau D’Or, Esc. 2 Anyos, Pis -6, Pta. 1, AD400 La Massana, Andorra.

Una altra forma d’exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent email: info@getalink.com

6.- ENLLAÇOS O LINKS EXTERNS.

Com a servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això, no es garanteix ni ens fem responsables de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

7.- MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

AR MARKETING & MEDIA SLU es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva aplicació efectiva. L’ús de AR MARKETING & MEDIA SLU després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

8.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

Com a informació bàsica, ha de saber que el responsable del tractament és AR MARKETING & MEDIA SLU.

Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable i amb caràcter merament informatiu ha de saber que:

AR MARKETING & MEDIA SLU ha contractat els serveis de Hosting a Banahosting. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: https://www.banahosting.com/privacy-policy

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia Active Campaign LLC (Identificada per la marca comercial “Active Campaign”), empresa subscrita al privacy shield. podent-se consultar la seva política de privacitat a http://www.activecampaign.com/privacy-policy/

¿A qui són els destinataris de la informació?

Agència Estatal de l’Administració Tributària, així com gestories a conseqüència de les nostres obligacions de índole legal, fiscal i administrativa.

Entitats financeres amb les quals treballo per a la gestió de cobraments.

Empreses tecnològiques per al funcionament de la pàgina web com a continuació exposarem.

9.- SERVICIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Amb caràcter merament informatiu, se li informa que per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, la web utilitza els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Hosting: BanaHosting
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Active Campaign
 • Plataforma de pagament: Tpv Virtual – Redsys
 • Mètodes de pagament: Redsys, Paypal i Transferencia.
 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

A la web també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) des del seu lloc web a https://www.getalink.com (el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre les parts, ni l’acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://www.getalink.com es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10.- NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOL REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

Pot oposar-se a l’ús de la seva informació amb finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@getalink.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des d’aquest correu electrònic, fent clic a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que li seran facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al seu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la seva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot continuar rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associades als perfils socials de AR MARKETING & MEDIA SLU, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Pel que fa als drets d’accés i rectificació, li recomanem que només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de AR MARKETING & MEDIA SLU.

A més, podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de AR MARKETING & MEDIA SLU, eliminar els continguts que deixi de interessar-li o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes establerts a les diferents xarxes socials.

11.- SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

 • Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Active Campaign amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.
 • Formulari de comentaris: La web inclou un formulari amb la finalitat de comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en les publicacions que es facin. Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-los i publicar-los, recollint també aquestes dades que s’emmagatzemaran als servidors de Banahosting.
 • Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte amb la finalitat de respondre consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web, aquestes dades s’emmagatzemaran als servidors de Banahosting i Active Campaign.
 • Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen «cookies». L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.
 • Formulari de Venda: A través de la pàgina web, sempre que estiguis registrat prèviament, es poden realitzar pagaments amb la finalitat de gastar-lo en contingut mitjançant la plataforma, en aquest cas, es requereixen dades del comprador (Nom, cognom, adreça i correu electrònic).
 • Sistemes de rastreig utilitzats en aquest lloc: Google (Analytics), a https://www.getalink.com també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit i altra informació conjuntament per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els anuncis publicitaris més rellevants.

Així mateix, utilitzem estratègies de remarketing, per la qual cosa per a la captació de subscriptors i clients utilitzem eines com Facebook Ads, de manera que en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc. Les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

12.- CONNECTORS SOCIALS.

A la nostra pàgina web us oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p. ex. “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre l’enllaç corresponent, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació de la teva visita a la pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la teva privacitat. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d’ús de les xarxes socials abans de començar a utilitzar-les:

13.- ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de AR MARKETING & MEDIA SLU en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i t’hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podràs revocar les teves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.